Mitkä ovat ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymykset?

Julkaistu: Apr 10, 2019, Muokattu: Aug 22, 2019 | Tunnisteet: ESTA-kysymykset, ESTA-sovellus, ESTA-tukikelpoisuus

ESTA-hakemuksen yhdeksän kelpoisuuskysymystä auttavat Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitosta (CBP) määrittämään voidaanko hakijalle myöntää lupa saapua Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman nojalla. Jokainen näistä kysymyksistä on erittäin tärkeä, sillä hakijan vastaus sellaisia asioita koskeviin kysymyksiin, kuten henkilökohtainen terveydentila, rikoshistoria, huumausainehistoria, terrorismiin liittyvä toiminta, aikomus työskennellä Yhdysvalloissa, maahanmuutto Yhdysvaltoihin ja viisumihistoria, kuten myös henkilön matkustushistoria valikoiduissa Afrikan ja Lähi-idän maissa, antaa CBP:lle selkeän kuvan siitä, voiko hakija olla turvallisuusriski.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 1

“Onko sinulla fyysinen sairaus tai mielisairaus, oletko huumeiden väärinkäyttäjä tai huumeriippuvainen, tai onko sinulla tällä hetkellä jokin seuraavista sairauksista (tartuntataudit on määritelty lainkohdan section 361(b) of the Public Health Service Act mukaisesti): kolera, kurkkumätä, tuberkuloosi, rutto, isorokko, keltakuume, virusverenvuotokuume, mukaan lukien Ebola, lassakuume, Marburgin tauti, Kongon-Krimin verenvuotokuume, vakava akuutti hengityselinten sairaus, joka kykenee siirtymään toisiin ihmisiin ja johtaa todennäköisesti kuolemaan.”

Ensimmäinen ESTA-kelpoisuuskysymys koskee hakijan fyysistä ja henkistä terveydentilaa, huumeiden käyttöä sekä tartuntatauteja. Kysymyksessä ilmoitetaan selkeästi minkälaisista sairauksista hakijan on kerrottava. Se, miksi nämä terveyteen liittyvät aiheet on niputettu yhdeksi kysymykseksi, johtuu niiden kollektiivisesta riskistä, jonka katsotaan aiheutuvan Yhdysvaltain asukkaiden terveydelle sekä Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmälle, mikäli fyysisestä tai henkisestä sairaudesta, huumeriippuvaisuudesta tai taudeista kärsivä matkustaja pääsisi maahan. Ymmärrettävästi Yhdysvaltain hallitus haluaa valvoa ja säädellä tartuntatauteja sekä muita terveyteen liittyviä riskejä.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 2

“Onko sinua koskaan pidätetty tai tuomittu rikoksesta, joka johti vakaviin omaisuusvahinkoihin tai vakavaan haittaan toiselle henkilölle tai valtion viranomaiselle?”

Toisessa ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymyksessä hakijaa pyydetään kertomaan vastaamalla “kyllä” tai “ei” onko hän syyllistynyt huumeisiin liittymättömään rikokseen, josta aiheutui vaurioita jollekin henkilölle tai henkilön omaisuudelle. Aiemmin tässä kysymyksessä käytettiin termiä “turmeltuneisuus” (moral turpitude), jonka lainopillinen määritelmä aiheutti hakijoissa hämmennystä. Onneksi DHS on muokannut kysymystä nykyiseen yllä esitettyyn muotoonsa, ja vaikka kysymys on nykyään selkeämpi, termi ”vakava” jättää subjektiivista tulkinnanvaraa. Aiemman rikoksen aiheuttamien vaurioiden tai haitan vakavuuden tason arviointi jää hakijan harkinnan varaan. Jokainen Euroopan valtio luokittelee rikosten vakavuusasteen eri tavalla verrattuna Yhdysvaltoihin, joka luokittelee rikokset törkeisiin rikoksiin, rikkeisiin ja lieviin rikkomuksiin. Lieviä rikkomuksia pidetään kokonaisvahingoista riippuen yleensä “vähäisempinä” ja vähemmän vakavina rikollisina tekoina. Näihin lukeutuu erilaisia tekoja aina näpistyksestä, julkisesta päihtymystilasta ja vandalismista liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kannabiksen hallussapitoon. Törkeät rikokset ovat erittäin vakavia ja niihin kuuluvat tapon, murhan, murtovarkauden, verovilpin, tuhopolton, petoksen jne. kaltaisia rikoksia. Hakijan on kuitenkin syytä pitää mielessään, että ESTA pääsee käsiksi Euroopan valtioiden rikos- ja poliisiarkistoihin suorittaessaan tarkastuksia hakijoille.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 3

“Oletko koskaan rikkonut laittomien huumausaineiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun liittyvää lakia?

 Kolmas ESTA-kysymys koskee huumeisiin liittyviä rikoksia. Toisin kuin muut ESTA-lomakkeen kysymykset, tämä kysymys on erittäin selkeä ja ytimekäs ja helposti tulkittavissa riippumatta siitä, missä maassa hakija asuu tai minkä maan kansalainen hän on. Pääasiallisesti jokaisen ESTA-hakijan, joka on rikkonut laittomien huumeiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun liittyvää lakia, on vastattava tähän kysymykseen ”kyllä”.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 4

“Pyritkö osallistumaan tai oletko koskaan osallistunut terrorismiin, vakoiluun, sabotaasiin tai kansanmurhaan?”

Neljäs ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys on ilmaistu selkeästi ja sen tarkoituksena on poistaa joukosta ne hakijat, jotka ovat ottaneet osaa terrorismiin, vakoiluun, sabotaasiin tai kansanmurhaan. Tässä kysymyksessä ei kysytä hakijan aiemmasta rikoshistoriasta tällaista toimintaa koskien, vaan siinä pyydetään ESTA-hakijaa kertomaan, mikäli hän haluaa ottaa osaa tällaiseen toimintaan ollessaan Yhdysvalloissa. Mikäli hakija aidosti haluaa ottaa osaa tällaiseen toimintaan, hänen pitäisi vastata tähän kysymykseen “kyllä”. Merriam-Websterin sanakirjan mukaan:

terrorismi on “väkivallan ja uhkailun laitonta käyttöä, erityisesti siviilejä kohtaan, poliittisten tarkoitusperien vuoksi”;

vakoilu on “vakoilemista tai vakoojien käyttöä, erityisesti valtioiden toimesta poliittisten ja sotilaallisten tietojen saamiseksi”;

sabotaasi on “jonkin asian tahallista tuhoamista, vaurioittamista tai estämistä, erityisesti poliittisen tai sotilaallisen edun vuoksi”;

kansanmurha on “suuren ihmisjoukon, erityisesti tietyn kansankunnan tai etnisen ryhmän, harkittua tappamista”.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 5

“Oletko koskaan syyllistynyt petokseen tai esittänyt itseäsi tai muita väärässä valossa saadaksesi itse tai auttaaksesi muita saamaan viisumin tai pääsyn Yhdysvaltoihin?”

Petokseen tai hämäykseen Yhdysvaltojen viisumeita haettaessa tai sähköisessä tunnistautumisessa syyllistyneitä hakijoita pidetään turvallisuusriskinä, minkä vuoksi CBP on sisällyttänyt ESTA-kelpoisuuslomakkeeseen kysymyksen, jonka avulla tällaisten henkilöiden pääsy maahan kielletään. Riippumatta siitä, onko kyseinen rikos tehty oman vai jonkun muun edun vuoksi, ESTA-hakijan on kerrottava, mikäli hän on syyllistynyt petokseen tai hämäykseen, vaikka häntä ei olisi siitä syytetty tai hän ei olisi jäänyt siitä kiinni.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 6

“Oletko tällä hetkellä hakemassa töitä Yhdysvalloista tai työskentelitkö aikaisemmin Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain hallituksen etukäteislupaa?”

Viisumivapausohjelman tai muun työhön liittymättömän viisumin myötä Yhdysvalloissa vieraileva henkilö rikkoo oleskeluaan koskevia ehtoja, mikäli hän työskentelee Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain viranomaisilta saatua lupaa. Tämän kysymyksen tarkoituksena on poistaa joukosta ESTA-hakijat, jotka etsivät töitä Yhdysvalloista tai jotka ovat aiemmin rikkoneet Yhdysvaltain viisuminsa ehtoja. Yhdysvalloissa vierailevat eivät saa tehdä minkäänlaista työtä B-1-viisumilla tai viisumivapausohjelman kautta saadulla luvalla ja heidän on saatava asiaankuuluva työviisumi ennen kuin he ryhtyvät minkäänlaiseen palkalliseen työhön Yhdysvalloissa. Työnhakijat eivät voi käyttää ESTA-lupaa, mutta sitä todennäköisesti voi käyttää työhaastatteluun matkustamiseen, kun tämä haastattelu on sovittu ennen Yhdysvaltoihin saapumista. ESTA-luvan omaavaa hakijaa voidaan rajalla pyytää selittämään, että vierailun tarkoituksena on etukäteen sovittu työhaastattelu. Lisäksi kävijän pitää ilmoittaa Yhdysvaltain maahantulokortissaan matkan syyksi liiketoiminta.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 7

“Onko sinulle koskaan kielletty antamasta Yhdysvaltain viisumia, jota hait nykyisellä tai aiemmalla passilla, tai onko sinulta koskaan evätty pääsy Yhdysvaltoihin tai oletko koskaan peruuttanut pääsyhakemustasi Yhdysvaltain maahantulopaikassa?”

Seitsemäs ESTA-kelpoisuuskysymys pyytää selkeästi tietoja aiemmista kielteisistä päätöksistä Yhdysvaltain viisumien suhteen sekä mahdollisista kieltävistä päätöksistä Yhdysvaltain rajalla. Kysymyksessä pyydetään tietoja myös aiemmista maahantulohakemusten peruuttamisista, joita ESTA-hakija on saattanut Yhdysvaltain rajalla tehdä. CBP olettaa, että hakemuksen rajalla perunut hakija on tehnyt näin siitä pelosta, että pääsy Yhdysvaltoihin olisi kielletty, minkä vuoksi peruutettuja hakemuksia pidetään hylkäyksinä. Huomaa, että tässä kysymyksessä ei pyydetä tietoja aiemmista ESTA-hakemusten kielteisistä päätöksistä, sillä järjestelmä tunnistaa hakemushistoriasi automaattisesti hakemusta lähetettäessä. Ihmiset tekevät usein virheitä ESTA-hakemuksissaan, minkä vuoksi niitä hylätään. Usein käy niin, että ESTA-hakija joutuu lähettämään hakemuksen uudelleen, vastaa tähän kysymykseen ”kyllä”, ja tapahtumasarja toistuu.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 8

“Oletko koskaan oleskellut Yhdysvalloissa pidempään kuin Yhdysvaltain valtion sinulle myöntämän ajanjakson?”

Viisumivapauden tai viisumin voimassaoloajan ylittävää oleskelua Yhdysvalloissa ja viisumin ehtojen rikkomista pidetään erittäin törkeinä rikkomuksina. Näin ollen henkilö, joka on viipynyt maassa aiemman viisuminsa tai ESTA-lupansa voimassaoloa pidempään, voi odottaa ongelmia seuraavien viisumien tai sähköisten matkustuslupien saamisessa Yhdysvaltoihin. Viisumin tai ESTA-luvan salliman oleskeluajan ylittäminen pelkästään yhdellä päivällä aiheuttaa seuraamuksia ESTA-hakijan tuleville mahdollisuuksille saada maahantulolupa.

ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys 9

“Oletko matkustanut Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Korea, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin, tai oleskellut näissä maissa, 1. maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen?”

Vuonna 2016 astui voimaan lisäehtoja kohonneiden turvallisuus- ja terrorismiuhkien vuoksi. Yhdeksäs ESTA-hakemuksen kelpoisuuskysymys sisällytettiin ESTA-lomakkeeseen niiden hakijoiden poistamiseksi, jotka ovat matkustaneet Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Korea, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin vuoden 2011 jälkeen. DHS pitää näitä maita turvallisuusriskinä, minkä vuoksi näihin maihin vuoden 2011 jälkeen matkustaneiden ESTA-hakijoiden on kerrottava asiasta ESTA-hakemuksessaan.

“Kyllä”-vastaus näihin kelpoisuuskysymyksiin johtaa todennäköisesti ESTA-hakemuksen hylkäämiseen. Varmista siis, että ymmärrät kysymykset täysin lukemalla ne huolellisesti ennen vastaamista. Mikäli vastaat ”Kyllä”, järjestelmä pyytää sinua vahvistamaan vastauksesi ennen jatkamista. Harhaanjohtaminen tai tarkoituksellisesti väärien tietojen antaminen kelpoisuuskysymyksiin tai lomakkeen mihin tahansa muuhun osaan johtaa todennäköisesti ESTA-hakemuksesi hylkäämiseen. 

Jos sinulla on viisumivapausohjelmassa mukana olevan maan passi ja haluat saada ESTA-luvan huvimatkaa, liikematkaa, lääketieteellistä hoitoa tai läpikulkumatkaa varten, aloita hakemuksen täyttäminen. Muissa tapauksissa käy katsomassa usein kysytyt kysymykset saadaksesi lisätietoja ESTA-luvasta.

Hae ESTA